خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

faba51bc09b09306b6023bbddfc73ffd

آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن

پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه به‌ منظور مخفی نگهداشتن منشاء و ماهیت غیرقانونی آن با علم به اینکه آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جرم است.