خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

IMG_1200

حوزه معاونت اداری و پشتیبانی

 • ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ انتصاب جناب آقای دکتر سعید حمیدی به عنوان عضو کارگروه تحلیل و بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ذیل شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی.
 • ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ انتصاب آقایان دکتر عباسی فر، صباغی، صادقی، اشتری،زاهدی پویا، به سمت کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با رشوه و فساد دانشگاه.
 • ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ انتصاب جناب آقای دکتر شهبازی به عنوان مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب به مدت دو سال تمدید شد.
 • ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ انتصاب آقایان دکتر فضلعلی، صادقی، ابراهیمی و بهرامی به عنوان کمیته اجرایی همایش تقرب مذاهب اسلامی منصوب شدند.
 • ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ انتصاب دکتر سید تقی میری شکتابی به عنوان مدیر فناوری، کار آفرینی و تجاری سازی دانشگاه منصوب گردید.
 • انتصاب دکتر ابراهیمی(معاون فرهنگی دانشگاه اراک) به عنوان مدیر کل امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  انتصاب جناب آقای یاسر رنجبر به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ انتصاب جناب آقای دکتر بهرامی به عنوان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب دکتر محمد سلیمان نژاد به سمت سرپرست حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب آقای یاسر رنجبر بعنوان عضو کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب آقای محمد زاهدی بعنوان بازرس سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب آقای محمدرضا اشتری بعنوان بازرس سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ انتصاب آقای مهرداد اکبری به عنوان مدیر مسئول نشریه ندای دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ انتصاب دکتر یزدانی بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ نتصاب دکتر حامد صفی خانی بعنوان مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان
 • ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ انتصاب آقای دکترسیدمهدی طیبی به سمت مدیرگروه آموزشهای تخصصی دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ انتصاب آقای دکترمحمدحسین آبنوسی به عنوان مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ انتصاب آقای دکتر احسان صالحی بعنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده فنی مهندسی
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ انتصاب آقای دکتر حسن مرادزاده بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی مهندسی
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ تمدید حکم مدیر گروهی آموزشی معارف اسلامی آقای حجه الاسلام و المسلیمن بیات
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ انتصاب آقای دکتر داریوش خواجوی به سمت مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
mazrae-pic-spring

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 • ۱-سر کار خانم آزاده کاظمی به عنوان مدیر گروه آموزشی محیط زیست
 • ۲- تیر ماه سال ۱۳۹۵،  ارتقاء جناب آقای دکتر مهدی خدایی مطلق از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
 • ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ انتصاب آقای دکتر مجید لشکری بعنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
2

دانشگاه فنی و مهندسی

 •  ارتقای دکتر محسن رحمانی از سرپرستی به مدریت فناوری و تکنولوژی اطلاعات
 • انتصاب دکتر ابوالمعصومی به عنوان مدیر گروه برق
 • ۱۳۹۵/۰۱/۱۸  دکتر مهدی رئوفی به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیات علمی منطقه چهار منصوب شدند
 • ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ انتصاب جناب آقای دکتر سید محسن حسینی به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی
 • ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ انتصاب جناب آقای دکتر عیسی آبادی به عنوان سرپرست دفتر همکاریهای بین المللی
 • ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ارتقاء دکتر وحید رافع از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
 • تیر ماه سال۱۳۹۵، ارتقاء دکتر سیروس مرادی از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
IMG_8172

دانشکده علوم پایه

 • ۱- ارتقای دکتر فقیهی از دانشیاری به استادی
 • ۲- ارتقای دکتر سلیملنی نژاد از دانشیاری به استادی
 • ۳- ارتقای دکتر مهدوی از استادیاری به دانشیاری
 • ۴- ارتقای دکتر ملک سلیمانی از دانشیاری به استادی
 • ۵-تمدید مدیریت گروه فزیک، جناب آقای دکتر نبیونی
 • ۶- جناب آقای دکتر علی بابایی به عنوان مدیر گروه شیمی
 • ۷- دکترحسین صادقی به عنوان دبیر شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه چهلر منصوب شدند
 • ۸- ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ تمدید مدیریت گروه ریاضی، جناب آقای دکتر داوود علیمحمدی
 • ۹- تیر ماه سال ۱۳۹۵،  ارتقاء جناب آقای دکتراسماعیل پیغان از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
SONY DSC

دانشکده علوم انسانی

 • انتصاب جناب آقای دکتر مجید حاجی بابایی به عنوان مدیر گروه تاریخ
 • ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ انتصاب دکتر موسی احمدیان به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی
 • ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ارتقاء دکتر ابوالفضل سجادی از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
 • تیر ماه سال ۱۳۹۵،  ارتقاء جناب آقای دکتر امین رحیمی  از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ انتصاب دکتر یزدانی بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات