خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

9ada7f194e3667962fbf3695103febd1

چگونه استخدام شوید

چه مباحثی در این رویداد مطرح می شود؟ شناخت بهترین راه برای پیدا کردن شغل مناسب نوشتن رزومه خوب برای شغل مورد نظرتان شیوه ظاهر شدن در مصاحبه استخدامی مذاکره برای حقوق و…
۱۰ هزار تومان
 تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستتیو نفت، طبقه پنجم، شتابدهنده آواتک