خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

IMG_8172

دانشکده علوم پایه

  • ۱- ارتقای دکتر فقیهی از دانشیاری به استادی
  • ۲- ارتقای دکتر سلیملنی نژاد از دانشیاری به استادی
  • ۳- ارتقای دکتر مهدوی از استادیاری به دانشیاری
  • ۴- ارتقای دکتر ملک سلیمانی از دانشیاری به استادی
  • ۵-تمدید مدیریت گروه فزیک، جناب آقای دکتر نبیونی
  • ۶- جناب آقای دکتر علی بابایی به عنوان مدیر گروه شیمی
  • ۷- دکترحسین صادقی به عنوان دبیر شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه چهلر منصوب شدند
  • ۸- ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ تمدید مدیریت گروه ریاضی، جناب آقای دکتر داوود علیمحمدی
  • ۹- تیر ماه سال ۱۳۹۵،  ارتقاء جناب آقای دکتراسماعیل پیغان از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری