خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

2

دانشگاه فنی و مهندسی

  •  ارتقای دکتر محسن رحمانی از سرپرستی به مدریت فناوری و تکنولوژی اطلاعات
  • انتصاب دکتر ابوالمعصومی به عنوان مدیر گروه برق
  • ۱۳۹۵/۰۱/۱۸  دکتر مهدی رئوفی به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیات علمی منطقه چهار منصوب شدند
  • ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ انتصاب جناب آقای دکتر سید محسن حسینی به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی
  • ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ انتصاب جناب آقای دکتر عیسی آبادی به عنوان سرپرست دفتر همکاریهای بین المللی
  • ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ارتقاء دکتر وحید رافع از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
  • تیر ماه سال۱۳۹۵، ارتقاء دکتر سیروس مرادی از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری