خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

mazrae-pic-spring

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

  • ۱-سر کار خانم آزاده کاظمی به عنوان مدیر گروه آموزشی محیط زیست
  • ۲- تیر ماه سال ۱۳۹۵،  ارتقاء جناب آقای دکتر مهدی خدایی مطلق از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
  • ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ انتصاب آقای دکتر مجید لشکری بعنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی