خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

IMG_1200

حوزه معاونت اداری و پشتیبانی

 • ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ انتصاب جناب آقای دکتر سعید حمیدی به عنوان عضو کارگروه تحلیل و بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ذیل شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی.
 • ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ انتصاب آقایان دکتر عباسی فر، صباغی، صادقی، اشتری،زاهدی پویا، به سمت کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با رشوه و فساد دانشگاه.
 • ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ انتصاب جناب آقای دکتر شهبازی به عنوان مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب به مدت دو سال تمدید شد.
 • ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ انتصاب آقایان دکتر فضلعلی، صادقی، ابراهیمی و بهرامی به عنوان کمیته اجرایی همایش تقرب مذاهب اسلامی منصوب شدند.
 • ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ انتصاب دکتر سید تقی میری شکتابی به عنوان مدیر فناوری، کار آفرینی و تجاری سازی دانشگاه منصوب گردید.
 • انتصاب دکتر ابراهیمی(معاون فرهنگی دانشگاه اراک) به عنوان مدیر کل امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  انتصاب جناب آقای یاسر رنجبر به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ انتصاب جناب آقای دکتر بهرامی به عنوان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب دکتر محمد سلیمان نژاد به سمت سرپرست حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب آقای یاسر رنجبر بعنوان عضو کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب آقای محمد زاهدی بعنوان بازرس سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ انتصاب آقای محمدرضا اشتری بعنوان بازرس سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ انتصاب آقای مهرداد اکبری به عنوان مدیر مسئول نشریه ندای دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ انتصاب دکتر یزدانی بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ نتصاب دکتر حامد صفی خانی بعنوان مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان
 • ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ انتصاب آقای دکترسیدمهدی طیبی به سمت مدیرگروه آموزشهای تخصصی دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ انتصاب آقای دکترمحمدحسین آبنوسی به عنوان مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ انتصاب آقای دکتر احسان صالحی بعنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده فنی مهندسی
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ انتصاب آقای دکتر حسن مرادزاده بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی مهندسی
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ تمدید حکم مدیر گروهی آموزشی معارف اسلامی آقای حجه الاسلام و المسلیمن بیات
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ انتصاب آقای دکتر داریوش خواجوی به سمت مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی