خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

9525902fb4395114bc99edbcbec91cf3

جلسه نمایش و تحلیل فیلم کارآفرینی :استیو جابز

در این برنامه فیلم استیو جابز به نمایش در میآید و تحلیل آن نیز صورت خواهد گرفت.