خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

SONY DSC

دانشکده علوم انسانی

  • انتصاب جناب آقای دکتر مجید حاجی بابایی به عنوان مدیر گروه تاریخ
  • ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ انتصاب دکتر موسی احمدیان به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی
  • ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ارتقاء دکتر ابوالفضل سجادی از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
  • تیر ماه سال ۱۳۹۵،  ارتقاء جناب آقای دکتر امین رحیمی  از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری
  • ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ انتصاب دکتر یزدانی بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات